MVR配风机,风机静动平衡

       MVR配套风机C250-1.567/0.867(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C250-1.904/0.884(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C250-2(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C250-2.099/0.977(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C250-2.0197(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C260-1.82(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C280-1.8(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C300-1.5(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C300-1.9(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C300-1.596/0.933(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C300-2(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C315-1.238/1.034(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C330-1.916/0.996(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C335-1.4411/1.0638(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C335-2.133(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C350-1.5(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C350-1.98(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C350-1.736/0.836(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C350-1.918(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C350-1.4747/0.9447(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C350-2.3(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C350-2.23(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C350-2.4472/1.2236(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C350-1.82(C380-1.82)(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C355-1.808/0.908(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C360-1.65(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C370-1.221/0.911(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C375-1.808/0.908(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C400-1.7(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C400-1.676/0.962(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C400-2(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C400-2(滑动轴承)特殊机型技术说明,MVR配套风机C430-2.122/1.02(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C440-1.8(滑动轴承)技术说明,煤气加压机C(M)225-1.293/1.038(滑动轴承)技术说明,煤气加压机C(M)300-1.7/1.2(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C200-2.2/0.98(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C200-2.445(滑动轴承)技术说明,MVR配套风机C200-3.445(滑动轴承)技术说明,
去风机厂主页 MVR硫酸风机 MVR脱碳风机 MVR立窑风机 MVR造气风机 MVR煤气风机 MVR大流量风机 MVR引风机 去风机厂主页
MVR选矿风机 MVR高炉风机 MVR污水处理 MVR配套风机 MVR通用风机 MVR小流量风机 MVR送风机
 

***下一页***

MVR在硫酸铝结晶

MVR在硫酸钠结晶

MVR在氯化铵结晶中

MVR在各种盐类结晶

MVR在炼油废水处理

MVR在煤化工废水

MVR在中药提取浓缩

MVR在糖蜜酒精废水

MVR在镀电行业使用

MVR在石油行业使用

MVR在橡胶行业使用

MVR在染料行业使用

双剑风机上一页←,MVR配风机C135-1.35风机性能表,MVR配风机C135-1.5风机性能表,MVR配风机C135-1.7风机性能表,MVR配风机C140-1.35风机性能表,MVR配风机C140-1.5风机性能表,MVR配风机C140-1.7风机性能表,MVR配风机C140-1.8风机性能表,MVR配风机C145-1.35风机性能表,MVR配风机C145-1.5风机性能表,MVR配风机C145-1.7风机性能表,MVR配风机C145-1.8风机性能表,MVR配风机C150-1.35风机性能表,MVR配风机C150-1.5风机性能表,MVR配风机C150-1.7风机性能表,MVR配风机C150-1.8风机性能表,MVR配风机C155-1.35风机性能表,MVR配风机C155-1.5风机性能表,MVR配风机C155-1.7风机性能表,MVR配风机C155-1.8风机性能表,MVR配风机C160-1.35风机性能表,MVR配风机C160-1.5风机性能表,MVR配风机C160-1.7风机性能表,MVR配风机C160-1.8风机性能表,MVR配风机C165-1.35风机性能表,MVR配风机C165-1.5风机性能表,MVR配风机C165-1.7风机性能表,锅炉MVR配套风机:D650-2.4风机性能表,锅炉MVR配套风机:D700-2.25风机性能表,MVR配风机C165-1.8风机性能表,MVR配风机C170-1.35风机性能表,MVR配风机C170-1.5风机性能表,MVR配风机C170-1.7风机性能表,MVR配风机C170-1.8风机性能表,MVR配风机C175-1.35风机性能表,MVR配风机C175-1.5风机性能表,MVR配风机C175-1.7风机性能表,MVR配风机C175-1.8风机性能表,MVR配风机C180-1.35风机性能表,MVR配风机C180-1.5风机性能表,MVR配风机C180-1.7风机性能表,MVR配风机C180-1.8风机性能表,MVR配风机C185-1.35风机性能表,MVR配风机C185-1.5风机性能表,MVR配风机C185-1.7风机性能表,MVR配风机C185-1.8风机性能表,MVR配风机C190-1.35风机性能表下一页

MVR配-MVR风机参数表

MVR配套风机型号
输送介质
进口工况
出口压力mmH2O
轴功率KW
主轴转速r/rain
配套电机及功率
流量m3/min
压力kg/cm2
温度℃
参考密度kg/m3
C10-1.2
空气
10
1
20
1.2
2000
5.27
2940
Y160M1-2-11KW
C10-1.28
空气
10
1
20
1.2
2800
7.38
2940
Y160M2-2-15KW
C10-1.35
空气
10
1
20
1.2
3500
9.2
2940
Y160M2-2-15KW
C10-1.5
空气
10
1
20
1.2
5000
13.2
2940
Y160L-2-18.5KW
C15-1.2
空气
15
1
20
1.2
2000
7.9
2940
Y160LM1-2-11KW
C15-1.28
空气
15
1
20
1.2
2800
11.07
2940
Y160M2-2-15KW
C15-1.35
空气
15
1
20
1.2
3500
13.8
2940
Y160L-2-18.5KW
C15-1.5
空气
15
1
20
1.2
5000
19.8
2950
Y200L1-2-30KW
C20-1.18
空气
20
1
20
1.2
1800
9.3
2940
Y160L-2-18.5KW
C20-1.2
空气
20
1
20
1.2
2000
10.4
2940
Y160L-2-22KW
C20-1.28
空气
20
1
20
1.2
2800
14.5
2940
Y160L-2-22KW
C20-1.35
空气
20
1
20
1.2
3500
18.2
2950
Y200L1-2-30KW
C20-1.42
空气
20
1
20
1.2
4200
21.8
2950
Y200L1-2-30KW
C20-1.5
空气
20
1
20
1.2
5000
26.4
2950
Y200L2-2-37KW
C30-1.18
空气
30
1
20
1.2
1800
14.2
2940
Y160L-2-22KW
C30-1.2
空气
30
1
20
1.2
2000
15.8
2940
Y160L-2-22KW
C30-1.35
空气
30
1
20
1.2
3500
27.5
2950
Y200L2-2-37KW
C30-1.42
空气
30
1
20
1.2
4200
33.2
2970
Y225M-2-45KW
C30-1.5
空气
30
1
20
1.2
5000
39.5
2970
Y250M-2-55KW
C40-1.2
空气
40
1
20
1.2
2000
19.2
2950
Y200L1-2-30KW
C40-1.28
空气
40
1
20
1.2
2800
29
2950
Y200L2-2-37KW
C40-1.35
空气
40
1
20
1.2
3500
33.6
2950
Y200L2-2-37KW
C40-1.42
空气
40
1
20
1.2
4200
43.6
2970
Y225M-2-45KW
C40-1.5
空气
40
1
20
1.2
5000
48.8
2970
Y250M-2-55KW
C40-1.6
空气
40
1
20
1.2
6000
63.2
2970
Y280S-2-75KW
C60-1.2
空气
40
1
20
1.2
2000
28.4
2950
Y200L1-2-30KW
C60-1.28
空气
60
1
20
1.2
2800
43.6
2970
Y225M-2-45KW
C60-1.35
空气
60
1
20
1.2
3500
49.7
2970
Y250M-2-55KW
C60-1.42
空气
60
1
20
1.2
4200
65.4
2970
Y280S-2-75KW
C60-1.5
空气
60
1
20
1.2
5000
71.1
2970
Y280S-2-75KW
C60-1.7
空气
60
1
20
1.2
7000
90
2980
Y315S-2-110KW
C70-1.2
空气
70
1
20
1.2
2000
36.9
2970
Y225M-2-45KW
C70-1.28
空气
70
1
20
1.2
2800
51.7
2970
Y250M-2-55KW
C70-1.35
空气
70
1
20
1.2
3500
62.5
2970
Y280S-2-75KW
C70-1.42
空气
70
1
20
1.2
4200
72.8
2970
Y280S-2-75KW
C70-1.5
空气
70
1
20
1.2
5000
88.7
2970
Y280M-2-90KW
C70-1.7
空气
70
1
20
1.2
7000
108
2980
Y315S-2-110KW
C80-1.35
空气
80
1
20
1.2
3500
59.2
2970
Y280S-2-75KW
C80-1.5
空气
80
1
20
1.2
5000
82.8
2980
Y315S-2-110KW
C80-1.7
空气
80
1
20
1.2
7000
110.4
2980
Y315M-2-132KW
C90-1.35
空气
90
1
20
1.2
3500
66.6
2970
Y280S-2-75KW
C90-1.5
空气
90
1
20
1.2
5000
92.5
2980
Y315S-2-110KW
C90-1.7
空气
90
1
20
1.2
7000
124.7
2980
Y315L1-2-160KW
下一页看性能表

湖北双剑风机厂各种风机性能表总汇

《MVR小流量风机》

风机图象 流量范围与出口升压范围 常用风机型号
流量范围:15-70m3/min

出口升压:17653-68649Pa

C15-1.18,C15-1.2,C15-1.35,C15-1.5,C15-1.7,C20-1.2,C20-1.35,C20-1.42,C20-1.5,C20-1.7,C40-1.2,C40-1.35,D40-1.35,C40-1.42,C40-1.7,C60-1.2,C60-1.35,C60-1.5,C60-1.7,C70-1.35,C70-1.5,C70-1.7.

《 风机厂车间图片》

 

联系人:王军

要买风机 手机:13972989387 王军微信号:wp-201414 王军QQ号:1539216110 厂址:广水市开发区 要买配件
要修风机 http://www.hbsjwj.com 邮箱:hbsjfj@163.com 要修风机

风机厂各种专用MVR配套风机

MVR配套风机MVR脱碳风机MVR立窑风机MVR造气风机MVR煤气风机MVR粮机风机

MVR烧结风机MVR高速风机MVR硫酸风机MVR选矿风机MVR高炉风机MVR污水处理MVR通用风机

GHYH系列送风机MVR小流量风机MVR造纸用风机MVR脱硫风机GHYH系列引风机

全天服务热线:13451281114.请去→《风机修理网页》←